Åpenhetsloven – Cheffelo Norway AS


1. Generelt om selskapet, drift og ansvarlighet

Cheffelo Norway AS («Bedriften») er leverandør av matkasseri det meste av Norge, lokalisert i Tordenskiolds gate 8-10, 0160 Oslo. Selskapet er datterselskapet til LMK Group AB («Konsernet»), som har base og tilhold på Löfströms Allé 5, 172 66 Sundbyberg og engasjerer cirka 390 personer.
Innkjøpsavdelingen i Konsernet bistår Selskapet med innkjøp, herunder vurdering og godkjenning av leverandører ut fra etablerte rutiner og systemer for bestillinger. Vurderingen av hvilke leverandører som er foretrukket for ulike leveranser, og godkjenning av nye leverandører, skjer basert på etablerte kriterier og rutiner. Konsernet har en Supplier Code of Conduct som signeres av leverandørene, og standard avtalevilkår som blant annet forplikter leverandørene med hensyn til overholdelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For å sikre overholdelse av våre etiske retningslinjer og generell overholdelse av menneskerettigheter, har vi en intern rapporteringsprosess og forventer at våre leverandører håndterer klager internt og informerer oss om planlagte handlinger for å rette opp klagen. Vårt mål er å sikre åpenhet og ansvarlighet i alle forretningsforhold. Vi oppfordrer til aktiv deltakelse i å rapportere og korrigere eventuelle brudd på gjeldende lover og retningslinjer.

Selskapet hadde i 2022 en omsetning og balansesum som innebærer at Selskapet anses som «større virksomhet» som er underlagt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), jf. § 3 første ledd bokstav a) Konsernet og Selskapet har i lang tid jobbet aktivt med ansvarlighet og bærekraft.

Styret har det overordnede ansvaret for Åpenhetsloven, og due diligence håndteres av innkjøpsavdelingen i samarbeid med selskapets Head of ESG. Med dette i tankene har selskapet gjennomført en omfattende gjennomgang internt så vel som av leverandører og forretningsforbindelser, evaluert faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt implementert relevante tiltak.


2. Aktsomhetsvurdering, prioritering og tiltak

2.1 Kartlegging av leverandører
Varene og tjenestene som bedriften kjøper i forbindelse med salg av matkasser kan deles inn i følgende kategorier:

 • Administrasjon
 • Mat
 • HR (Personalavdeling)
 • IT (Informasjonsteknologi)
 • Logistikk
 • Markedsføring
 • Meny
 • Personell
 • Produksjon


Gjennomgang og kartlegging av leverandører viser at Selskapet har benyttet totalt 328 leverandører det siste året. Kartleggingen viser at Selskapet hovedsakelig mottar varer og tjenester fra andre selskap i Norden – særlig fra Norge, Sverige og Danmark. Selskapet benytter også leverandører fra
England og andre deler av Europa. Kartleggingen viser at det kun er et fåtall leverandører utenfor Europa.


2.2 Risikovurderingen

2.2.1 Innledende vurdering av risiko
Selskapet foretok først en overordnet kategorisering av risiko for faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den første vurderingen ble i hovedsak foretatt på bakgrunn av hvor de aktuelle leverandørene var lokalisert (land/område) og hvilken type leveranse leverandørene leverer til Selskapet. I denne vurderingen ble ekspertisen til de aktuelle avdelingene benyttet samt www.countryrisk.io i forhold til landrisikoen. Områder/land ble klassifisert etter en risikoskala fra 1-4, der 1 er lav risiko for brudd på menneskerettighetene, mens 4 er høy risiko. Varer/tjenester ble klassifisert på en skala fra 1-3, hvor 1 er lav risiko for brudd på menneskerettighetene, mens 3 er høy risiko. Denne vurderingen førte til «risikofaktor» på en skala fra grønn (lav risiko), gul (moderat risiko), oransje (høy risiko), rød (svært høy
risiko).

Det vesentlige av Selskapets leverandører er lokalisert i Norge. Listen med nordiske leverandører omfatter også andre norske selskap underlagt åpenhetsloven. Selskapet vurderer risikoen for faktisk og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som lav for de nordiske leverandørene. Selskapet har heller ikke identifisert kjente eller særskilte risikofaktorer ved disse leverandørene som tilsier økt risiko. For de resterende leverandørene har selskapet ikke identifisert noen som moderat eller høy risiko, men 10 leverandører har underleverandører som handler med enten varierende land innenfor EU eller land vi vurderer som moderat eller høy risiko. Dette gjelder særlig risiko innenfor tvangsarbeid på grunn av landet underleverandørene opererer i. Ingen av leverandørene vurderes å ha særlig høy risiko for faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold basert på vår risiko. Vurdering av alle leverandørene, som er gjort i henhold til land og produktvurderinger.


2.2.2 Nærmere vurdering av risiko

På bakgrunn av den innledende risikovurderingen besluttet selskapet å sende ut spørreskjemaer til leverandører med underleverandører fra ulike land i EU eller land som vi anser som moderat eller høy risiko. Formålet med skjemaet er at leverandører skal svare på konkrete spørsmål om hvordan leverandøren sikrer at deres underleverandør overholder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. På denne måten kan Selskapet få ytterligere informasjon slik at den innledende risikovurderingen kan kalibreres og oppdateres ut fra de svar som mottas. Selskapet har mottatt tilbakemelding i spørsmålsskjema fra totalt 7av de 10 leverandørene som det ble sendt ut til. Leverandører som ikke har besvart spørreskjemaet i skrivende stund vil følges opp, og deres risikovurdering vil oppdateres innen 30.06.2023.

For de leverandørene som har gitt tilbakemelding ble det gjort nye og konkrete vurderinger med hensyn til risiko for faktisk og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Resultatet av den endelige vurderingen ble som følger:

 • Lav risiko: Totalt 318 leverandører
 • Moderat risiko: Totalt 10 leverandører
 • Høy risiko: 0 leverandører
 • Svært høy risiko: 0leverandører


For de leverandørene som ennå ikke har svart på det tilsendte spørreskjemaet, vil Selskapet følge opp fortløpende over sommeren for å få svar. Dersom svarene fortsatt ikke har kommet i august, vil vi planlegge et møte med leverandørene, hvor vi kan gå gjennom spørsmålene og få et bedre
innblikk i deres tiltak, slik at vi kan vurdere om det må gjøres ytterligere tiltak fra deres side.

2.3 Prioritering og planlagte tiltak

Med bakgrunn i risikovurderingen redegjort for ovenfor er Selskapets vurdering at det generelt og samlet sett hovedsakelig er lav risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ileverandørkjeden og blant forretningspartnere. Dette antas å skyldes at
Konsernet og Selskapet allerede har etablerte systemer og rutiner for å sikre seriøse og ansvarlige leverandører.


Det er ikke avdekket konkrete brudd eller svært høy risiko for brudd som kunne fordretstørre og mer inngripende tiltak. I tilfelle risikovurderingen endres og enkelte leverandører vurderes som høye eller svært høye, vil følgende tiltak bli iverksatt overfor disse leverandørene.

 • De leverandørene som kanskje ikke har signert konsernets leverandørkodeks, blir bedt om å signere den for å kunne anses som en foretrukket leverandør av konsernet og selskapet. Dersom leverandørenes egen kode stemmer overens med eller er strengere enn Selskapets, så er dette godkjent.
 • Leverandører skal levere årlige rapporter om HMS, arbeidstid, lønn mm.
 • Innkjøp skal gjennomføre revisjon av leverandørene og følge opp eventuelle forhold og avvik som avdekkes.

Med hensyn til prioritering og forholdsmessighet vurderer ikke Selskapet at det er behov for tiltak for de leverandørene hvor risikoen vurderes som lav eller moderat. Selskapet har sikret at de 10 ingrediensleverandørene med underleverandører, som har å gjøre med enten varierende land innenfor EU eller land vi anser som moderate eller høye risikoer, har signert vår Code of Conduct for Leverandører, og jobber kontinuerlig for å sikre at alle leverandører av ingredienser signerer dette.

Foreløpig har alle de 39 ingrediensleverandørene godkjent selskapets leverandørkode. Selskapetsørger for at risikovurderingen følges opp fortløpende og at egne tiltak iverksettes. Dette følges opp av Selskapets Head of ESG.Tiltakene vil følges opp isamsvar med § 4 første ledd
bokstav d) –f) i åpenhetsloven.